top of page

VEDTEKTER

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16. august 2012 med endringer vedtatt på årsmøtet 18. mars 2015.

§1. Grunneierlaget

Herjangen Grunneierlag SA (senere kalt grunneierlaget) er et samvirkeforetak. Medlemmene har ikke

personlig ansvar for lagets forpliktelser. Medlemmene er andelseiere i laget og er en sammenslutning av

grunneiere som eier eiendommer fra gårdsnummer 2 til og med gårdsnummer 7 i Narvik kommune, som har

tilknyttet jakt- og fiskerettigheter til eiendommene.

Grunneierlaget har sitt forretningskontor i Narvik kommune.

§2. Formål

Grunneierlagets formål er å samle grunneierne i området for å forvalte og utnytte storviltjakt, småviltjakt og

fiske i lagets område. Grunneierlaget skal sørge for en god og bærekraftig forvaltning av vilt- og

fiskeressursene med sikte på best mulig økonomisk utbytte for andelseierne. Forvaltningen skal ha som

siktemål å bevare vilt- og fiskeressursene på lang sikt.

Grunneierlaget kan også arbeide for andelseiernes interesser i saker som angår friluftsliv og naturvern samt

regulering av motorferdsel i lagets område i henhold til Motorferdselloven og Narvik kommunes regelverk for

motorferdsel i utmark.

Grunneierlaget kan stå tilsluttet og samarbeide med andre faglige organisasjoner, eller andre lag i tilstøtende

områder som arbeider med lignende tiltak for lignende formål.

§3. Andelseiere

Grunneiere innenfor lagets område som eier eiendommer med jakt- og/eller fiskerett kan opptas som

andelseiere i laget.

Innmelding skjer ved skriftlig søknad til grunneierlaget, og styret avgjør spørsmål om opptak av ny

andelseier. Det legges ved kopi av Grunnboken som viser gårds- og bruksnummer samt areal. Søkeren skal

få melding om utfallet av søknaden så snart som mulig og senest innen to måneder fra den dagen

grunneierlaget mottok søknaden.

Medlemskapet skal lyde på navn og eiendomsbetegnelse i form av gnr. og bnr. Medlemskapet kan ikke

skilles fra eiendommen. Ved eierskifte skal grunneierlaget varsles og ny eier må skriftlig bekrefte at

medlemskapet skal opprettholdes.

Grunneierlaget skal føre medlems- og andelsregister som skal være a jour til enhver tid. Ny andelseier føres

inn uten ugrunnet opphold etter innbetaling av medlemskontingent kr 100,-. Andelseierne utøver

medlemsrettigheter fra den dagen de er innført i medlemsregisteret.

Medlemskap er en erklæring om at grunneierlaget gis fullmakt til å arbeide med å organisere elgjakt,

småviltjakt og fiske på medlemmets eiendom, hvilket i realiteten betyr at medlemmet overfører sin jakt- og

fiskerett til grunneierlaget for forvaltning. Medlemmer plikter å motta tillitsverv i grunneierlaget, men enhver

kan frasi seg verv med like lang tid som de har fungert i et tidligere verv.

§4. Andeler og medlemskapital

Andelseierne får tildelt andeler for de jakt- og fiskerettigheter som skal forvaltes og omsettes gjennom laget

på grunnlag av eiendommens areal. Andelene forrentes ikke.

Det skal ikke betales årlig medlemskontingent.

Utdeling av årsoverskudd skjer på bakgrunn av eiendommenes areal.

§5. Utmelding

En andelseier kan melde seg ut ved skriftlig varsel til laget ved styret. Utmelding må skje innen utløpet av

kalenderåret og får virkning for det kommende jakt- og fiskeår.

Utmeldt medlem / andelseier er bundet av de avtaler eller forpliktelser grunneierlaget har overfor tredjemann

inntil avtalen utløper eller sies opp. Andelseier som melder seg ut av laget har ikke krav på del av

grunneierlagets felleskapital eller formue. Vedkommende sine jakt- og fiskerettigheter tilbakeføres.

§6. Utestenging

Dersom en andelseier vesentlig misligholder sine forpliktelser overfor foretaket eller når andre tungtveiende

grunner tilsier det, kan andelseieren etter skriftlig varsel stenges ute fra grunneierlaget.

Vedtak om utestenging fattes av styret. Vedtaket kan ankes inn for årsmøtet, jfr. Samvirkelova § 23.

Bestemmelsene i § 5 annet ledd gjelder også ved utestenging av andelseier.

 

§7. Årsmøtet

Årsmøtet er grunneierlagets øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Styret annonserer årsmøtedatoen i lokalpressen senest en måned før årsmøtedatoen.

Styret legger senest 14 dager før årsmøtet ut saksliste, årsmelding, regnskap og budsjett for neste år på

Grunneierlagets hjemmeside. Medlemmer som ber om det, vil kunne få utlevert de nevnte dokumenter på

årsmøtet, eller oversendt elektronisk til sin mailadresse.

Styret eller minst 1/10 av andelseierne kan kreve at det innkalles til ekstraordinært årsmøte med minst 8

dagers skriftlig varsel.

Årsmøtet ledes av en møteleder som velges av årsmøtet. Årsmøtet behandler de saker som er angitt i

innkallingen.

I ordinært årsmøte skal følgende saker behandles;

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av møteleder og to medlemmer til å undertegne protokollen etter møtets slutt

3. Valg av referent og tellekorps

4. Godkjenning av fullmakter

5. Styrets årsberetning og regnskap (regnskapet følger kalenderåret).

6. Budsjett for neste år inkl. disponering av årsoverskuddet etter innstilling fra styret

7. Fastsette vederlag for tillitsverv

8. Behandle innkomne saker

9. Valg av styreleder for ett år

10. Valg av det antall styremedlemmer med varamedlemmer som er på valg.

11. Valg av utsending til ev. fylkes- eller distriktslag – velges for ett år.

12. Valg av to representanter for storvaldstyret – velges for to år.

13. Valg av fire representanter for storvaldsårsmøtet – velges for to år.

14. Valg av valgkomite på 3 medlemmer – velges for 3 år, dog slik at ett medlem er på valg hvert år.

15. Valg av revisor – velges for 2 år.

Bare andelseiere har møte- og stemmerett i årsmøtet. Ektefelle, samboer eller barn kan møte og stemme

uten særskilt fullmakt. Et sameie kan møte med alle sine medlemmer men kun en av disse har stemmerett

for sameiet. Det avtales før årsmøtet åpnes hvem som har slik stemmerett i årsmøtet. Valgbar til tillitsverv

er medlemmer av grunneierlaget, ektefelle, samboer samt deres barn, begrenset til ett medlem pr. bruksnr. I

styret.

I årsmøtet har hver andelseier 1 stemme. En møtende andelseier kan gis fullmakt til å stemme for en ikke

møtende andelseier. Ingen kan møte med mer enn en fullmakt. Det kreves original fullmakt som er

tidsbegrenset til kun å gjelde det aktuelle årsmøtet, og som leveres og godkjennes av årsmøtet.

Alle vedtak i årsmøtet skjer med alminnelig (simpelt) flertall av de avgitte stemmer med unntak for vedtak om

vedtektsendring og oppløsning, fjr. § 11. Ved stemmelikhet faller forslaget. Dette gjelder ikke ved valg hvor

det foretas loddtrekning ved stemmelikhet.

 

§ 8. Styret

Grunneierlagets virksomhet ledes av et styre på 5 medlemmer med 2 varamedlemmer valgt i nummerorden.

Grunneierlaget skal ikke ha noen daglig leder. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av

styremedlemmene er til stede. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styreleder

dobbeltstemme.

Enhver andelseier plikter å motta valg som medlem eller varamedlem til styret. Styremedlemmer velges for

to år, mens varamedlemmene velges for ett år. Uttredende styremedlem har rett til å nekte gjelvalg for en så

lang periode som vedkommende har fungert. Styret velger selv blant sine medlemmer nestleder,

styremedlemmer og sekretær. Kasserer velges at styret og kan være en av styremedlemmene eller velges

utenfor styret.

Styret er ansvarlig for forvaltning og organisering av virksomhet i grunneierlaget, og skal bl.a.;

a. Sørge for betryggende regnskapsføring

b. Tilrettelegge for god økonomistyring og formuesforvaltning

c. Avgi årsmelding med revidert regnskap

d. Utarbeide forslag til budsjett og arbeidsplan for kommende år

e. Organisere utnyttelsen av lagets utmarksressurser i samsvar med årsmøtets retningslinjer og med

sikte på best mulig økonomisk utbytte for andelseierne, herunder;

1, Utstede og organisere salg av jakt- og fiskekort

2, Gjøre vedtak om jakttider for småviltjakt og fisketider

3, Gjøre vedtak om fredningstider av viltarter og fiskevann

4, Fastsette prisen på jakt- og fiskekort

5, Forvalte storviltressursene i henhold til vedtatte forvaltnings- og avskytingsplaner i samarbeid med

Storvaldet.

6, Gi jegere som kan fremvise lisens for jakt på lisensregulerte arter, grunneiers tillatelse til slik jakt

på Grunneierlagets område.

f. Utarbeide forvaltningsplan for jakt og fiske innen lagets område

g. Drive oppsyn og anmelde ulovlig jakt og fiske samt brudd på Motorferdselloven på lagets område

h. Behandle søknader om motorferdsel i lagets område i henhold til Motorferdselloven og Narvik

kommunes regelverk for motorferdsel i utmark.

Leder sammen med nestleder har påtalefullmakt. Grunneierlaget forpliktes av leder og nestleder i

fellesskap. Styret kan meddele prokura.

 

§ 9. Økonomiske forhold

Grunneierlaget skal ha en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen og omfanget av virksomheten.

Så langt egenkapitalen er forsvarlig, kan årsmøtet innenfor rammen av styrets innstilling vedta at

årsoverskuddet for sist avsluttede regnskapsår skal benyttes til utbytteutbetaling til andelseierne eller

avsettes til øvrige formål som årsmøtet finner formålstjenlig i henhold til § 2. Foretas utbytteutbetaling

fordeles dette i henhold til areal for hver enkelt eiendom.

 

§ 10. Medlemmenes rettigheter

Grunneiere med jakt- og/eller fiskerett har fri tilgang til småviltjakt og fiske på grunneierlagets område

innenfor gjeldende lovverk for slik utøvelse. Det utstedes 2 jakt- og fiskekort pr. eiendom som har slike

rettigheter. Grunneiere, eller nærstående familiemedlemmer av grunneiere, har rett til å delta som

gjestejeger på det jaktlaget som leier elgjakten for området, etter avtale med jaktlaget. For øvrig reguleres

dette i henhold til jaktavtalen med jaktlaget. Utbetaling av årsoverskudd/utbytte fordeles etter areal.

 

§ 11. Vedtektsendring

Endring i disse vedtekter vedtas i lovlig innkalt årsmøte eller ekstraordinært årsmøte etter forslag fra styret.

Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall blant de avgitte stemmer med mindre det etter loven stilles strengere krav,

jfr. Samvirkelova § 54.

 

§ 12. Oppløsning

Oppløsning av laget krever vedtak i lovlig innkalt årsmøte etter forslag fra styret. Til gyldig vedtak kreves .

flertall av de avgitte stemmer. Oppnås ikke tilstrekkelig flertall kan forslaget vedtas i nytt årsmøte med 2/3

flertall av de avgitte stemmer.

Før oppløsning må alle avtaler og leieforhold være avviklet og alle forpliktelser dekket.

Grunneierlagets kapital/formue fordeles mellom andelseierne etter skyldøre på eiendommene.

 

§ 13. Tvister

Tvister mellom andelseierne eller mellom medlem og laget som har sitt utspring i lagets virksomhet skal

partene søke løst i minnelighet gjennom forhandlinger.

Dersom enighet ikke oppnås kan partene bli enige om å avgjøre tvisten ved en voldgiftsnemnd på tre

personer. Av disse velger partene hvert sitt medlem, den siste oppnevnes av jordskiftedommeren/

sorenskriveren i Narvik kommune.

Blir partene ikke enige om voldgift avgjøres tvisten av de ordinære domstoler med verneting i Narvik

kommune hvor grunneierlaget har sitt forretningskontor.

 

§ 14. Ikrafttredelse

Disse vedtektene med endringer trer i kraft fra 1. juli 2015.

bottom of page